При разработването на курсови проекти за МВБУ – Ботевград, университетът е разписал специални правила какво точно следва да включва всеки един проект – т.е. каква следва да е неговата структура. Една от задължителните части на всеки курсов проект е представянето на кратко резюме на представения текст. Това е може би единственото учебно заведение в България, което задължително изисква наличието на резюме при написването на всеки един курсов проект. На практика, резюмето, както се вижда от неговото заглавие има за цел да представи накратко основните моменти в курсовия проект. Имайки предвид, че то следва да обобщи направеното изследване в курсовия проект, той е последният елемент от проекта, който се пише от студентите, защото за разлика от увода или заключението – резюмето обобщава елементи от увода, изложението и заключението.

Следователно, основният въпрос, който си задава всеки студент е какво трябва да включва в тези една-две страници, които ще представят основния ми текст? На практика условно може да разделите текста на резюмето си на три основни части. В началото на резюмето е препоръчително да посочите защо сте избрали да представите конкретната тема на курсовия проект, да включите основни елементи от увода на проекта, като цел, изследователски задачи, използвана методология, теза и/или хипотези и пр. Втората част на резюмето може да включва много кратък преглед на представените в изложението основни теми и въпроси, предложени решения на проблема и др. Третата част, може да включва елементи от заключението, като например – основните изводи направени въз основа на изследването, ако има направени препоръки за подобряване на изследваното проблемно поле и пр. При написването на резюмето не забравяйте, че то следва да бъде кратко – не повече от две страници, но следва да бъде информативно – да включва всички основни въпроси от изложението. С други думи, сложността при написването на всчко едно резюме произтича от факта, че на 1-2 страници следва да се обобщи изложение от 15-20 страници.