Изборът на подходяща тема за дисертация не е лесен и трябва да бъде съобразен с редица условия. Първо, необходимо е да се изведат основните проблеми в научната специалност, в която ще се разработва дисертацията, които представляват интерес за самия докторант. Писането върху тема, която не представлява интерес за самия докторант, е много вероятно да не бъде завършена. Второ, посочените проблемни области следва да се консултират с научния ръководител, заедно с когото ще прецените дали желаната от вас тема има необходимост да бъде разработена, дали е актуална, дали е дисертабилна, дали е своевременна и социално значима. Обосновката на уместността на темата трябва да бъде обширна и следователно кратка. Трето, при формулиране на темата на дисертационното изследване е желателно да бъдат спазени следните правила: темата трябва да не е изследвана и анализирана в друга дисертация преди това; тя трябва да има теоретично и практическо значение; да представлява научна новост; желателно е да се избягват широките теми, и да се формулира тема, която се концентрира върху конкретен проблем; заглавието не е желателно да бъде много дълго, но заедно с това трябва да бъде информативно и изчерпателно; заглавието не е добре да бъде формулирано под формата на въпрос.

Спазването на посочените няколко правила може да се окаже много ценно за вас, но не забравяйте, че важна помощ при формулирането има вашия научен ръководител. Освен това, помощ в тази насока ще получите и от катедрения съвет, тъй като всяка една дисертационна тема следва да бъде одобрена от съвета, за да може да продължи процедурата по зачисляване. И най-накрая запомнете, че темата, с която се зачислявате е работна и винаги с процеса на работа и написване на дисертацията ви е възможно тя да претърпи промяна, тъй като при навлизане в дълбочина в темата е възможно преосмисляне на заглавието на дисертацията ви.