Независимо от това колко добре е направена вашата дипломна работа, нейният прочит от различни лица винаги може да доведе до намирането и открояването на редица пропуски, грешки, неясноти и проблеми при нейното написване. В тази връзка освен от критичните бележки в рецензията, оценката ви зависи и от това как вие ще отговорите на критиките отправени към написаната от вас дипломна работа. Макар и да няма разписани конкретни правила, тук мога да ви посоча някои общоприети правила при отговаряне на рецензията. Първо, следва да сте наясно, че критиката най-често е конструктивна, тя има за цел при една преработка на вашата работа за други цели да превърне текста ви в много по-добър от настоящото му състояние. Поради това е желателно да благодарите на рецензента за усилията му и за направените критични бележки. Второ, след това последователно се опитайте да отговорите на всички бележки – като отново моят съвет е да не се конфронтирате директно с рецензента, а да се опитате в зависимост от бележката да намалите нейното значение за формирането на крайната оценка от журито на защитата: например, да приемете бележката и да посочите, че в бъдеще ще я имате предвид; да посочите някаква причина, която да извинява до известна степен направеното от вас; ако смятате, че бележката е неоснователна, да се опитате да защитите вашата позиция, но като използвате доказателства и аргументи във ваша защита, а не да нападате рецензента за неговата позиция; да обясните, защо сте предприели подобен подход, за да защитите позицията си и прочие. Трето, постарайте се да отговорите кратко, но съществено на поставените от рецензента ви въпроси. В заключение благодарете на рецензента, научни ръководител и журито в очакване на крайната оценка от комисията.