Много студенти се питат, каква е ползата от задължителните студентски стажове? Най-често отговорите, които се дават са следните: първо, студентската практика позволява приложение на придобитите теоретични познания за решаване на практически казуси и задачи; второ, стажът позволява да се формират практически умения за работа в реална среда; трето, студентската практика води до усъвършенстване на способностите и уменията чрез прякото участие в дейността на фирмите, организациите и институциите; четвърто, при добро представяне на студента и възможност на организацията, след провеждането на практиката наемане на работа. Макар и по своя характер, тези причини да са достатъчни, за да стимулират всеки студент да се възползва максимално от провежданите студентски стажове и практики, една много важна причина за това рядко бива артикулирана публично, а именно това е значението на практиката при разработването на дипломната ви работа.

В какво се изразява тази полза на студентската практика за практическата част на дипломната работа. Първо, практическата част на всяка дипломна работа е задължителен неин елемент и не винаги е много лесно да се намери информация за нейното написване. Поради тази причина, ви препоръчвам ако имате възможност да предприемете написването на дипломна работа, която да бъде обвързана с провеждания от вас стаж.

Второ, стажът ви позволява, естествено при съгласие на работодателя, при който се провежда, да съберете вътрешна информация за работата на компанията, която не е известна на широката публичност, ката след нейния анализ и представяне в дипломната ви работа, ще доведе до повишаване на качеството на написания от вас текст. Трето, проведената практика – обвързването на теория и практика при вашия стаж ще ви позволи да навлезете по дълбоко в разглежданата тема и ще ви бъде много по-лесно написването на текста си, а анализът ще бъде много по-задълбочен и достоверен.

С други думи, използвайте стажа си не само като възможност за стартиране на работа, но и като вариант за улесняване на писането на дипломната ви работа и завършване на висшето ви образование.