В борбата за набиране на кандидат-студенти много държавни университети предприемат иновативни за България мерки за прием на студенти – написването на есе на определена тема. По подобен начин преди няколко години в УНСС бе разрешено за специалност „Социология“ да се кандидатства с есе на социално-икономическа тема като с него участване в национален конкурс за есе за прием в УНСС. Освен за бакалавърска степен, с есе може да кандидатствате и в магистърска степен по Социология.

Какво следва да знаете за специфичното социологическо есе? Независимо дали кандидатствате за бакалавър или магистър, есето, което представяте е академичен текст. С други думи, личната позиция по зададения проблем е много важна, защото тя стои в основата на всеки от различните видове есета, но заедно с това, социологическото есе бидейки научно, академично по своя характер е необходимо да бъде организирано като цялостен структуриран текст, който отговаря на някакъв конкретен, предварително зададен проблем или въпрос. За да отговорите на конкретния въпрос, академичното социологическо есе изгражда теза и я подкрепя с аргументи, т.е. научното есе не може да се основава само и единствено на личната ви позиция, без изобщо да се позовавате на други мнения на различни автори. Не казвам, че може само да посочите авторови позиции, които защитават вашата теза, но заедно с това може да представите противоположни на вашата позиция тези, като се опитате, чрез рационални доводи да ги подложите на критика, и по този начин чрез аргумента на противното да докажете вашата теза.

Всъщност, есето ви предоставя свободата сами да избирате как да защитите тезата си по дадения въпрос, като независимо от позицията на оценяващия – оценката ще се базира не на неговата лична позиция, а на факта до колко вие сте успели да защитите вашата собствена позиция – не емоционално, а чрез факти и доказателства.