За разлика от курсовата работа, рефератът представлява форма на академичен текст, който има за цел да в синтезиран вид да представи съдържанието на различни научни текстове, като по този начин представя основни научни постулати по даден конкретен проблем или въпрос. Колкото и лесно да изглежда това, не всеки може да се справи с поставената задача добре, защото за разработването на качествен реферат са необходимо няколко важни умения, а именно: умения да обобщаване на информацията от текстовете, формулиране на изводи, аналитично и синтетично мислене, умения за структуриране на текста, анализиране и доказване на тези. С други думи, рефератът не представлява буквално преписване на различни части от различни учебници, книги и статии, а изисква умение да се подбере конкретната информация, да се анализират прочетените текстове, да се обобщят и да се структурира нов цялостен текст въз основа на реферираните научни текстове.

Освен необходимостта от тези умения, при написването на реферата е желателно да се следва посочената по-долу структура на изложението. Първо, рефератът започва с увод, където студентът трябва кратко и ясно да представи и да формулира разглеждания проблем, да посочи целите и задачите на работата. Втората част – изложението трябва да представи анализ на реферирания текст и надлежна аргументация към него, развиване на тезата, с оглед на поставените задачи в увода; т.е. не е необходимо само да посочите основните тези по дадения въпрос, но заедно с това следва да обобщавате, анализирате, да извеждате препоръки и проблемни полета и пр. Не на последно място, важен елемент за всеки реферат е заключението, което представлява синтезирано представяне на обобщения и изводи от реферираните текстове. Не забравяйте да включите като последен елемент, използваната в реферата литература – първо, тя следва да бъде цитирана под линия или в текста, и второ, задължително в края на реферата обособете част, в която изчерпателно да посочите всички използвани при реферата източници.