Дори и в рамките на един университет и една специалност, всеки студент може да се сблъсква с множество разнообразни по своя характер изисквания за решаване на казуси. Защо това е така? Всеки преподавател само разработва специфичните изисквания за решаването на казуси в НБУ, което означава, че вероятността по различните дисциплини да получите различни изисквания за решаване на казуси е много голяма. Това обаче не бива да ви обезкуражава, защото макар и да има разлики в изискванията – като цяло решението на всеки казус следва няколко основни стъпки – преценка на необходимата информация, намиране на тази информация, разработване на темата и/или отговаряне на поставените въпроси, кратко обобщение. В рамките на НБУ по време на моето следване трябваше да напиша поне десетина казуси, които варираха от пет страници до такива, при които преподавателите искаха обемът на решението на казуса да бъде 25 страници. Разликата и доста голяма, но обема зависи и от поставеното задание. Тези казуси, които са в обем 5-7 страници, най-често са формулирани под формата на необходимостта да отговорите на 5-6 въпроса след кракът текст, в който ви се представя определена информация. С оглед на представената информация, вие трябва да намерите отговора на поставените въпроси като за тази цел, използвате различни информационни източници – учебници по темата, монографии, закони и прочие. Когато казусите са с по-голям обем, те много често се доближават по характеристиките на курсовите работи, но за разлика от курсовата работа, един казус е изключително аналитичен и сложен за изпълнение, изисква фокусиране върху проблема, който е поставен и задължително представлява обвързване на теория и практика – теорията се използва за анализ и решаване на проблема, който е представен в казуса. В обобщение, решението на казуса представлява практическо прилагане на познанията по дадената тема.