Дипломната работа е самостоятелен аналитичен труд по избрана от дипломанта и одобрена от научен ръководител и/или катедрата тема.

В структурно отношение, дипломната работа включва:

 • Заглавна страница и съдържание. Всеки Университет има собствени изисквания за оформлението на заглавната страница, но тя задължително съдържа информация за: име на университета, лого на университета, факултет, катедра; тема на дипломната работа; име на автора, специалност и факултетен номер; име и титла на научния ръководител; дата; населено място.
 • Уводът е кратко представяне на логическата последователност на писмената работа в рамките на 2-3 страници. Той включва обосноваване на избора на темата; посочване на изследователска теза, обект и предмет на анализ; формулиране на основна цели и задачи актуалност на темата; посочване на използваните подходи и методи на изследване.
 • Изложението на дипломната работа включва:
  • Теоретична част, в която дипломантът въз основа на теорията, свързана с изследвания проблем следва да представи модел за изследване на обекта на дипломната работа.
  • Практическа (емпирична) част, в която въз основа на представения теоретичен модел и събраните емпирични данни, се анализира развитието и състоянието на изследвания проблем.
 • Заключението съдържа обосновани изводи, препоръки и резултати от анализа на изследвания проблем.
 • Използвана литературасписъкът на използваните източници се оформя съобразно българските стандарти, но е възможно всеки Университет да посочи и свои специфични изисквания.
 • Приложенияпри необходимост, в дипломната работа може да бъде включен допълнителен доказателствен материал: графики, фигури, таблици в подкрепа на изложените в дипломната работа изводи.

Оформлението и техническите параметри варират за различните Университети, които имат различни утвърдени стандарти за шрифт, големина и полета на текста, за броя страници, за броя на главите в дипломната работа, за номерирането на страниците, за начина на цитиране в текста, за оформлението и номерирането на таблиците, графиките и фигурите и пр.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички Университети имат  програма за плагиатстване и са свързани в единна система, която прихваща предадени  разработки във всеки един ВУЗ, а също така анализира  материала Ви до  каква степен е ползван от интернет.

Трябва да сте наясно, че мина времето когато с готови теми от Интернет, ползвани по няколко пъти може да постигнете някакъв резултат и на случайност да минете между капките .

Просто рискувате да ви СПРАТ студентските права , а да не говорим и за срама и неловкото  положение в което ще попаднете.

Дипломната работа за завършване на образователно- квалификационна степен бакалавър обикновено е с обем между 40- 60 страници , а за магистър около 70-90 страници.

Може да изберете два от начините за връзка с Нас.

Първият начин е да се обадите на посочените телефонни номера  подробно да обясните за изискванията и сроковете на вашето задание.

Вторият начин е да попълните  формуляра от кликването Поръчай.

Запитването Ви ще бъде прегледано  и в рамките на  24 часа  ще получите обратна връзка от нас, както на вашата електронна поща, така и по телефон от наш представител.  Ние преглеждаме вашата заявка и осъществяваме  контакт с Вас.

Ако сте съгласни с нашето предложение, извършвате плащане                         / първоначално се заплаща само минимална част от сумата /. Авансовото заплащането може да се извърши на посоченият адрес от секция  Контакти или по банков път.

След като е готова темата може предварително да бъде прегледана ,  като посетите нашият офис в работно време. Тогава се доплаща и останалата част.

Ако нямате възможност да посетите нашият офис, останалата сума се доплаща по банков път , а ние Ви изпращаме  написаната от нас разработка.

Цените се формират от следните фактори:

 • вида на разработката /дипломна работа, курсова работа, реферат, казус, есе или друго /
 • срок на изпълнение
 • обем на разработката /брои страници/
 • теоретичен ли е материала или включва анализи, сравнения, лични разсъждения, изчисления
 • минимум  определен брои източници
 • нужно ли е да се ползва чуждестранна литература
 • минимум  процент плагиатстване
 • предоставили ли сте материал по темата

Разработваме, а не ползваме готови неща от интернет. Това гарантира вашата индивидуалност  и успех .

Гарантираме Вашата анонимността и конфиденциалност.

Не продаваме повторно разработените за Вас теми и не ги публикува в сайтове за готови разработки.

Разработваме теми и английски език за чуждестранни университети . Те се изготвят на изключително високо ниво, като се внимава изключително много за плагиатство.

При разработване  на дипломна  работа БЕЗПЛАТНО  изготвя резюме, презентация на power point и отговор на въпросите от рецензията.

При разработване  на курсова работа, реферат, казус, есе или доклад  БЕЗПЛАТНО  коригираме при нужда всички поставени забележки от преподавателя до одобряването на разработката.

Предоставяме  БЕЗПЛАТНО два броя разпечатване и подвързване със спирали на готовата разработка   и записване на CD.  

Можем да се справим с всички срокове поставени от Вас, но моля недейте и да прекалявате.

Предлагаме индивидуални промоции на студенти поръчали повече от една разработка, както и на студенти решили  втори път да се доверят на нашият екип.

 

 

Курсовата работа представлява писмен текст, който се разработва въз основа на поставен от преподавател задание в конкретна научна област. Тя следва да бъде разработена самостоятелно и има за цел да разкрие до каква степен, студентът може да направи връзка между теорията и практиката.

В структурно отношение всяка курсовата работа следва да съдържа следните елементи:

 • Заглавна страница – име на университета, факултет, катедра (департамент); тема на дипломната работа; име на студента, специалност и факултетен номер; име на проверяващия преподавател; дата; населено място.
 • Съдържание
 • Увод – кратко представяне на разглеждания проблем, мотивиране на избора на темата, посочва се предмета, обекта, целите, задачите и методите на работата; описва използваните методи и техники за научни изследвания.
 • Изложението трябва да бъде структурирано в радели, точки и подточки, като включва: представяне и анализ на научната литература по разглеждания проблем; анализ и заключения относно практическия опит при решаването на дадени проблеми, свързани с темата на курсовата работа.
 • Заключение – систематизиране на основните обобщения и направените изводи в изложението.
 • Използвана литература – коректно посочване на използваните в доклада източници.

Оформлението и техническите параметри варират. Всеки преподавател има различни стандарти за шрифт, големина и полета на текста, за броя страници, за броя на подточките в курсовата работа, за номерирането на страниците, за начина на цитиране в текста, за оформлението и номерирането на таблиците, графиките и фигурите и пр.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички Университети имат  програма за плагиатстване и са свързани в единна система, която прихваща предадени  разработки във всеки един ВУЗ, а също така анализира  материала Ви до  каква степен е ползван от интернет.

Трябва да сте наясно, че мина времето когато с готови теми от Интернет, ползвани по няколко пъти може да постигнете някакъв резултат и на случайност да минете между капките .

Просто рискувате да ви СПРАТ студентските права , а да не говорим и за срама и неловкото  положение в което ще попаднете.

Може да изберете два от начините за връзка с Нас.

Първият начин е да се обадите на посочените телефонни номера  подробно да обясните за изискванията и сроковете на вашето задание.

Вторият начин е да попълните  формуляра от кликването Поръчай.

Запитването Ви ще бъде прегледано  и в рамките на  24 часа  ще получите обратна връзка от нас, както на вашата електронна поща, така и по телефон от наш представител.  Ние преглеждаме вашата заявка и осъществяваме  контакт с Вас.

Ако сте съгласни с нашето предложение, извършвате плащане                         / първоначално се заплаща само минимална част от сумата /. Авансовото заплащането може да се извърши на посоченият адрес от секция  Контакти или по банков път.

След като е готова темата може предварително да бъде прегледана ,  като посетите нашият офис в работно време. Тогава се доплаща и останалата част.

Ако нямате възможност да посетите нашият офис, останалата сума се доплаща по банков път , а ние Ви изпращаме  написаната от нас разработка.

Цените се формират от следните фактори:

 • вида на разработката /дипломна работа, курсова работа, реферат, казус, есе или друго /
 • срок на изпълнение
 • обем на разработката /брои страници/
 • теоретичен ли е материала или включва анализи, сравнения, лични разсъждения, изчисления
 • минимум  определен брои източници
 • нужно ли е да се ползва чуждестранна литература
 • минимум  процент плагиатстване
 • предоставили ли сте материал по темата

Разработваме, а не ползваме готови неща от интернет. Това гарантира вашата индивидуалност  и успех .

Гарантираме Вашата анонимността и конфиденциалност.

Не продаваме повторно разработените за Вас теми и не ги публикува в сайтове за готови разработки.

Разработваме теми и английски език за чуждестранни университети . Те се изготвят на изключително високо ниво, като се внимава изключително много за плагиатство.

При разработване  на дипломна  работа БЕЗПЛАТНО  изготвяме резюме, презентация на power point и отговор на въпросите от рецензията.

При разработване  на курсова работа, реферат, казус, есе или доклад  БЕЗПЛАТНО  коригираме при нужда всички поставени забележки от преподавателя до одобряването на разработката.

Предоставяме  БЕЗПЛАТНО два броя разпечатване и подвързване със спирали на готовата разработка   и записване на CD.  

Можем да се справим с всички срокове поставени от Вас, но моля недейте и да прекалявате.

Предлагаме индивидуални промоции на студенти поръчали повече от една разработка, както и на студенти решили  втори път да се доверят на нашият екип.

 

 

 

Рефератът е кратък текст, който има за цел да реферира и анализира съдържанието на научни текстове. Освен реферативното представяне на основните проблеми, в текста е възможно да бъдат включени биографични данни за автора на научния текст, аналитичен анализ, чрез представяне на аргументирана авторова позиция по въпроса.

В структурно отношение, всеки реферат съдържа следните елементи:

 • Заглавна страница – име на университета, факултет, катедра (департамент); тема на дипломната работа; име на студента, специалност и факултетен номер; име на проверяващия преподавател; дата; населено място.
 • Съдържание
 • Увод – представяне на основния анализиран проблем, посочване на целите и задачите на работата.
 • В изложението, авторът следва да реферира посочения текст, да представи авторова позиция по проблема и надлежно да я аргументира, за да изпълни поставените в увода задачи и цели.
 • Заключение – систематизиране на основните обобщения и направените изводи в изложението.
 • Използвана литература – коректно посочване на използваните в доклада източници.

Оформлението и техническите параметри варират. Всеки преподавател има различни стандарти за шрифт, големина и полета на текста, за броя страници, за броя на точките в реферата, за номерирането на страниците, за начина на цитиране в текста, за оформлението и номерирането на таблиците, графиките и фигурите и пр.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички Университети имат  програма за плагиатстване и са свързани в единна система, която прихваща предадени  разработки във всеки един ВУЗ, а също така анализира  материала Ви до  каква степен е ползван от интернет.

Трябва да сте наясно, че мина времето когато с готови теми от Интернет, ползвани по няколко пъти може да постигнете някакъв резултат и на случайност да минете между капките .

Просто рискувате да ви СПРАТ студентските права , а да не говорим и за срама и неловкото  положение в което ще попаднете.

Може да изберете два от начините за връзка с Нас.

Първият начин е да се обадите на посочените телефонни номера  подробно да обясните за изискванията и сроковете на вашето задание.

Вторият начин е да попълните  формуляра от кликването Поръчай.

Запитването Ви ще бъде прегледано  и в рамките на  24 часа  ще получите обратна връзка от нас, както на вашата електронна поща, така и по телефон от наш представител.  Ние преглеждаме вашата заявка и осъществяваме  контакт с Вас.

Ако сте съгласни с нашето предложение, извършвате плащане                         / първоначално се заплаща само минимална част от сумата /. Авансовото заплащането може да се извърши на посоченият адрес от секция  Контакти или по банков път.

След като е готова темата може предварително да бъде прегледана ,  като посетите нашият офис в работно време. Тогава се доплаща и останалата част.

Ако нямате възможност да посетите нашият офис, останалата сума се доплаща по банков път , а ние Ви изпращаме  написаната от нас разработка.

Цените се формират от следните фактори:

 • вида на разработката /дипломна работа, курсова работа, реферат, казус, есе или друго /
 • срок на изпълнение
 • обем на разработката /брои страници/
 • теоретичен ли е материала или включва анализи, сравнения, лични разсъждения, изчисления
 • минимум  определен брои източници
 • нужно ли е да се ползва чуждестранна литература
 • минимум  процент плагиатстване
 • предоставили ли сте материал по темата

Разработваме, а не ползваме готови неща от интернет. Това гарантира вашата индивидуалност  и успех .

Гарантираме Вашата анонимността и конфиденциалност.

Не продаваме повторно разработените за Вас теми и не ги публикува в сайтове за готови разработки.

Разработваме теми и английски език за чуждестранни университети . Те се изготвят на изключително високо ниво, като се внимава изключително много за плагиатство.

При разработване  на дипломна  работа БЕЗПЛАТНО  изготвяме резюме, презентация на power point и отговор на въпросите от рецензията.

При разработване  на курсова работа, реферат, казус, есе или доклад  БЕЗПЛАТНО  коригираме при нужда всички поставени забележки от преподавателя до одобряването на разработката.

Предоставяме  БЕЗПЛАТНО два броя разпечатване и подвързване със спирали на готовата разработка   и записване на CD.  

Можем да се справим с всички срокове поставени от Вас, но моля недейте и да прекалявате.

Предлагаме индивидуални промоции на студенти поръчали повече от една разработка, както и на студенти решили  втори път да се доверят на нашият екип.

 

 

 

 

 

Казусът е самостоятелна писмена форма, при която студентът/ученикът има за цел да намери решение на конкретен проблем, като приложи на практика познанията си по дадената дисциплина. Разработването на даден казус е доста сложно, защото е необходимо задълбочено познаване на материята на дадения предмет.

Постепенно казусите навлизат в обучението и оценяването на знанията в редица колежи и университети. Те са много популярни като форма на изпитване в Нов български университет, Университет за национално и световно стопанство, Стопанска академия „Димитър Ценов”, Международно висше бизнес училище и др.

Поради своя аналитичен и приложен характер, казусът се използва от преподавателите, за да оценят не само теоретичните познания на студентите по дадена дисциплина, но и тяхната способност да формират логически изводи; възможността да предлагат и аргументират алтернативни и нетрадиционни решение на конкретни проблеми; да търсят и прилагат нови, нетрадиционни подходи и стратегии за анализ на конкретен проблем; да търсят и прилагат в анализа актуални данни и др.

Разработването на всеки казус преминава пред задължително предварителен етап на осмисляне на същността на заданието и подбор и систематизация на научната литература, актуалните данни, статистика, съдебни решения и пр., които имат връзка с намирането на адекватно решение на поставения казус. Следва етап на анализ и формулиране на алтернативни решения на поставения казус, на който теория и практика следва да бъдат преплетени в цялостен текст.

В структурно отношение, казусът съдържа следните елементи:

 • Увод – кратко позоваване на разглеждания проблем и теоретичната постановка за неговото решение.
 • Решение – подробен анализ на поставения в казуса проблем и намирането на решение, чрез прилагане на теоретичните знания на практика.
 • Заключение – кратко обобщение на основните изводи и препоръки.
 • Използвана литература – изброяване на всички източници, използвани за намиране на решение на казуса.

Оформлението и техническите параметри варират. Всеки преподавател има различни стандарти за шрифт, големина и полета на текста, за броя и номерирането на страниците,  за начина на цитиране в текста и пр.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички Университети имат  програма за плагиатстване и са свързани в единна система, която прихваща предадени  разработки във всеки един ВУЗ, а също така анализира  материала Ви до  каква степен е ползван от интернет.

Трябва да сте наясно, че мина времето когато с готови теми от Интернет, ползвани по няколко пъти може да постигнете някакъв резултат и на случайност да минете между капките .

Просто рискувате да ви СПРАТ студентските права , а да не говорим и за срама и неловкото  положение в което ще попаднете.

Може да изберете два от начините за връзка с Нас.

Първият начин е да се обадите на посочените телефонни номера  подробно да обясните за изискванията и сроковете на вашето задание.

Вторият начин е да попълните  формуляра от кликването Поръчай.

Запитването Ви ще бъде прегледано  и в рамките на  24 часа  ще получите обратна връзка от нас, както на вашата електронна поща, така и по телефон от наш представител.  Ние преглеждаме вашата заявка и осъществяваме  контакт с Вас.

Ако сте съгласни с нашето предложение, извършвате плащане / първоначално се заплаща само минимална част от сумата /. Авансовото заплащането може да се извърши на посоченият адрес от секция  Контакти или по банков път.

След като е готова темата може предварително да бъде прегледана ,  като посетите нашият офис в работно време. Тогава се доплаща и останалата част.

Ако нямате възможност да посетите нашият офис, останалата сума се доплаща по банков път , а ние Ви изпращаме  написаната от нас разработка.

Цените се формират от следните фактори:

 • вида на разработката /дипломна работа, курсова работа, реферат, казус, есе или друго /
 • срок на изпълнение
 • обем на разработката /брои страници/
 • теоретичен ли е материала или включва анализи, сравнения, лични разсъждения, изчисления
 • минимум  определен брои източници
 • нужно ли е да се ползва чуждестранна литература
 • минимум  процент плагиатстване
 • предоставили ли сте материал по темата

Разработваме, а не ползваме готови неща от интернет. Това гарантира вашата индивидуалност  и успех .

Гарантираме Вашата анонимността и конфиденциалност.

Не продаваме повторно разработените за Вас теми и не ги публикува в сайтове за готови разработки.

Разработваме теми и английски език за чуждестранни университети . Те се изготвят на изключително високо ниво, като се внимава изключително много за плагиатство.

При разработване  на дипломна  работа БЕЗПЛАТНО  изготвяме резюме, презентация на power point и отговор на въпросите от рецензията.

При разработване  на курсова работа, реферат, казус, есе или доклад  БЕЗПЛАТНО  коригираме при нужда всички поставени забележки от преподавателя до одобряването на разработката.

Предоставяме  БЕЗПЛАТНО два броя разпечатване и подвързване със спирали на готовата разработка   и записване на CD.  

Можем да се справим с всички срокове поставени от Вас, но моля недейте и да прекалявате.

Предлагаме индивидуални промоции на студенти поръчали повече от една разработка, както и на студенти решили  втори път да се доверят на нашият екип.

 

 

 

 

 

 

Есето е кратко съчинение в проза със свободна композиция, което представя лична субективна авторова позиция и размишления по даден проблем. Въпреки, че много важен елемент при написването на есе е отразяването на личната авторова позиция по дадения въпрос, доброто есе представлява цялостен логически структуриран, информативен, смислово и стилистично единен текст, който отговаря на конкретен въпрос или проблем. Познати са редица видове есета: философско, историческо, литературно, академично.

Структура: Въпреки, че есето се характеризира със свободна композиция, желателно е то да бъде структурирано в увод, изложение и заключение. Тази структурна организация може да помогне за постигането на логичното и ясно изложение на представената теза.

 • Увод – в първия абзац на есето, се прави кратко представяне на авторовата теза по дадения проблем.
 • Изложение – последователно се представят доказателства и аргументи защита на авторовата теза.
 • Заключение – в няколко изречения се обобщават основните изводи на автора, направени изложението.

Необходими умения за написването на есе: Написването на есе не е лесна задача, защото авторовата позиция следва да се основава на анализ на различни източници. Освен това, умението за написване на добро есе включва способността ясно да се формулира и изрази личната позиция; авторовата теза следва да е добре формулирана и аргументирана; текстът следва да бъде логически завършен, езиково и граматически кохерентен.

Оформлението и техническите параметри варират. Всеки преподавател има различни стандарти за шрифт, големина и полета на текста, за броя и номерирането на страниците,  за начина на цитиране в текста и пр.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ                                         

Всички Университети имат  програма за плагиатстване и са свързани в единна система, която прихваща предадени  разработки във всеки един ВУЗ, а също така анализира  материала Ви до  каква степен е ползван от интернет.

Трябва да сте наясно, че мина времето когато с готови теми от Интернет, ползвани по няколко пъти може да постигнете някакъв резултат и на случайност да минете между капките .

Просто рискувате да ви СПРАТ студентските права , а да не говорим и за срама и неловкото  положение в което ще попаднете.

Може да изберете два от начините за връзка с Нас.

Първият начин е да се обадите на посочените телефонни номера  подробно да обясните за изискванията и сроковете на вашето задание.

Вторият начин е да попълните  формуляра от кликването Поръчай.

Запитването Ви ще бъде прегледано  и в рамките на  24 часа  ще получите обратна връзка от нас, както на вашата електронна поща, така и по телефон от наш представител.  Ние преглеждаме вашата заявка и осъществяваме  контакт с Вас.

Ако сте съгласни с нашето предложение, извършвате плащане                         / първоначално се заплаща само минимална част от сумата /. Авансовото заплащането може да се извърши на посоченият адрес от секция  Контакти или по банков път.

След като е готова темата може предварително да бъде прегледана ,  като посетите нашият офис в работно време. Тогава се доплаща и останалата част.

Ако нямате възможност да посетите нашият офис, останалата сума се доплаща по банков път , а ние Ви изпращаме  написаната от нас разработка.

Цените се формират от следните фактори:

 • вида на разработката /дипломна работа, курсова работа, реферат, казус, есе или друго /
 • срок на изпълнение
 • обем на разработката /брои страници/
 • теоретичен ли е материала или включва анализи, сравнения, лични разсъждения, изчисления
 • минимум  определен брои източници
 • нужно ли е да се ползва чуждестранна литература
 • минимум  процент плагиатстване
 • предоставили ли сте материал по темата

Разработваме, а не ползваме готови неща от интернет. Това гарантира вашата индивидуалност  и успех .

Гарантираме Вашата анонимността и конфиденциалност.

Не продаваме повторно разработените за Вас теми и не ги публикува в сайтове за готови разработки.

Разработваме теми и английски език за чуждестранни университети . Те се изготвят на изключително високо ниво, като се внимава изключително много за плагиатство.

При разработване  на дипломна  работа БЕЗПЛАТНО  изготвяме резюме, презентация на power point и отговор на въпросите от рецензията.

При разработване  на курсова работа, реферат, казус, есе или доклад  БЕЗПЛАТНО  коригираме при нужда всички поставени забележки от преподавателя до одобряването на разработката.

Предоставяме  БЕЗПЛАТНО два броя разпечатване и подвързване със спирали на готовата разработка   и записване на CD.  

Можем да се справим с всички срокове поставени от Вас, но моля недейте и да прекалявате.

Предлагаме индивидуални промоции на студенти поръчали повече от една разработка, както и на студенти решили  втори път да се доверят на нашият екип.

 

 

Докладът представлява писмено авторово изследване, което цели да изложи и анализира конкретен проблем. Написването на доклада изисква предварително да се познава добре научната литература за изследвания проблем, авторова интерпретация и осмисляне на проблема, логично представяне на доказателства за авторовата теза. Поради това, преди да пристъпите към написване на доклада е необходимо да се направи обстоен преглед и на наличната научна литература по проблема и да селектирате релевантните за изследването източници. При самото написване на текста е задължително последователно да се представят основните дефиниции и термини, да се аргументира и докаже тезата, чрез използването на теоретични и емпирични данни.

В структурно отношение, докладът съдържа:

– Заглавна страници и съдържание.

-Увод – кратко представяне (обикновено 1 страница) на мотивиран избор на тема и нейната актуалност; формулира се основната теза и хипотези на изследването; посочват се допълнителни уточнения и/или ограничения при провеждането на изследването.

– Изложение – последователно представяне на доказателствата, резултатите и авторови съждения върху направения анализ на поставения проблем. За по-голяма ясното, изложението следва да бъде вътрешно структурирано в раздели, точки, подзаглавия и пр.

– Заключение – систематизиране на основните обобщения и направените изводи в изложението.

– Използвана литература – коректно посочване на използваните в доклада източници.

Представяне и оценка на доклада:

Писменият текст на доклада следва да бъде представен устно пред аудитория (студенти и преподавател), като се препоръчва да бъде представено негово резюме. Възможно е някои преподаватели да искат докладът на бъде прочетен изцяло. Оценяването е комплексно, като включва редица предварително посочени критерии и индикатори по отношение на постигане на основната цел и задача на доклада, стил и креативност; структура, спазване на оформлението и техническите параметри, и др.

Оформлението и техническите параметри варират. Всеки преподавател има различни утвърдени стандарти за шрифт, големина и полета на текста, за броя страници, за броя на главите в доклада, за номерирането на страниците, за начина на цитиране в текста, за оформлението и номерирането на таблиците, графиките и фигурите и пр.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички Университети имат  програма за плагиатстване и са свързани в единна система, която прихваща предадени  разработки във всеки един ВУЗ, а също така анализира  материала Ви до  каква степен е ползван от интернет.

Трябва да сте наясно, че мина времето когато с готови теми от Интернет, ползвани по няколко пъти може да постигнете някакъв резултат и на случайност да минете между капките .

Просто рискувате да ви СПРАТ студентските права , а да не говорим и за срама и неловкото  положение в което ще попаднете.

Може да изберете два от начините за връзка с Нас.

Първият начин е да се обадите на посочените телефонни номера  подробно да обясните за изискванията и сроковете на вашето задание.

Вторият начин е да попълните  формуляра от кликването Поръчай.

Запитването Ви ще бъде прегледано  и в рамките на  24 часа  ще получите обратна връзка от нас, както на вашата електронна поща, така и по телефон от наш представител.  Ние преглеждаме вашата заявка и осъществяваме  контакт с Вас.

Ако сте съгласни с нашето предложение, извършвате плащане                         / първоначално се заплаща само минимална част от сумата /. Авансовото заплащането може да се извърши на посоченият адрес от секция  Контакти или по банков път.

След като е готова темата може предварително да бъде прегледана ,  като посетите нашият офис в работно време. Тогава се доплаща и останалата част.

Ако нямате възможност да посетите нашият офис, останалата сума се доплаща по банков път , а ние Ви изпращаме  написаната от нас разработка.

Цените се формират от следните фактори:

 • вида на разработката /дипломна работа, курсова работа, реферат, казус, есе или друго /
 • срок на изпълнение
 • обем на разработката /брои страници/
 • теоретичен ли е материала или включва анализи, сравнения, лични разсъждения, изчисления
 • минимум  определен брои източници
 • нужно ли е да се ползва чуждестранна литература
 • минимум  процент плагиатстване
 • предоставили ли сте материал по темата

Разработваме, а не ползваме готови неща от интернет. Това гарантира вашата индивидуалност  и успех .

Гарантираме Вашата анонимността и конфиденциалност.

Не продаваме повторно разработените за Вас теми и не ги публикува в сайтове за готови разработки.

Разработваме теми и английски език за чуждестранни университети . Те се изготвят на изключително високо ниво, като се внимава изключително много за плагиатство.

При разработване  на дипломна  работа БЕЗПЛАТНО  изготвяме резюме, презентация на power point и отговор на въпросите от рецензията.

При разработване  на курсова работа, реферат, казус, есе или доклад  БЕЗПЛАТНО  коригираме при нужда всички поставени забележки от преподавателя до одобряването на разработката.

Предоставяме  БЕЗПЛАТНО два броя разпечатване и подвързване със спирали на готовата разработка   и записване на CD.  

Можем да се справим с всички срокове поставени от Вас, но моля недейте и да прекалявате.

Предлагаме индивидуални промоции на студенти поръчали повече от една разработка, както и на студенти решили  втори път да се доверят на нашият екип.

 

 

 

Изпитните задания представляват специфична писмена задача, чието написване следва да бъде съобразено точно с посочените изисквания на нейното разработване. Изпитните задания могат да варират по обем, структура, оформление и поради тази причина доброто изпълнение на поставената задача, зависи от разбирането на поставеното задание.

Оформлението и техническите параметри варират. Всеки преподавател има различни стандарти за шрифт, големина и полета на текста, за броя и номерирането на страниците, за начина на цитиране в текста, за оформлението и номерирането на таблиците, графиките и фигурите и пр.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички Университети имат  програма за плагиатстване и са свързани в единна система, която прихваща предадени  разработки във всеки един ВУЗ, а също така анализира  материала Ви до  каква степен е ползван от интернет.

Трябва да сте наясно, че мина времето когато с готови теми от Интернет, ползвани по няколко пъти може да постигнете някакъв резултат и на случайност да минете между капките .

Просто рискувате да ви СПРАТ студентските права , а да не говорим и за срама и неловкото  положение в което ще попаднете.

Може да изберете два от начините за връзка с Нас.

Първия начин е да се обадите на посочените телефонни номера  подробно да обясните за изискванията и сроковете на вашето задание.

Вторият начин е да попълните  формуляра от кликването Поръчай.

Запитването Ви ще бъде прегледано  и в рамките на  24 часа  ще получите обратна връзка от нас, както на вашата електронна поща, така и по телефон от наш представител.  Ние преглеждаме вашата заявка и осъществяваме  контакт с Вас.

Ако сте съгласни с нашето предложение, извършвате плащане                         / първоначално се заплаща само минимална част от сумата /. Авансовото заплащането може да се извърши на посоченият адрес от секция  Контакти или по банков път.

След като е готова темата може предварително да бъде прегледана ,  като посетите нашият офис в работно време. Тогава се доплаща и останалата част.

Ако нямате възможност да посетите нашият офис, останалата сума се доплаща по банков път , а ние Ви изпращаме  написаната от нас разработка.

Цените се формират от следните фактори:

 • вида на разработката /дипломна работа, курсова работа, реферат, казус, есе или друго /
 • срок на изпълнение
 • обем на разработката /брои страници/
 • теоретичен ли е материала или включва анализи, сравнения, лични разсъждения, изчисления
 • минимум  определен брои източници
 • нужно ли е да се ползва чуждестранна литература
 • минимум  процент плагиатстване
 • предоставили ли сте материал по темата

Разработваме, а не ползваме готови неща от интернет. Това гарантира вашата индивидуалност  и успех .

Гарантираме Вашата анонимността и конфиденциалност.

Не продаваме повторно разработените за Вас теми и не ги публикува в сайтове за готови разработки.

Разработваме теми и английски език за чуждестранни университети . Те се изготвят на изключително високо ниво, като се внимава изключително много за плагиатство.

При разработване  на дипломна  работа БЕЗПЛАТНО  изготвяме резюме, презентация на power point и отговор на въпросите от рецензията.

При разработване  на курсова работа, реферат, казус, есе или доклад  БЕЗПЛАТНО  коригираме при нужда всички поставени забележки от преподавателя до одобряването на разработката.

Предоставяме  БЕЗПЛАТНО два броя разпечатване и подвързване със спирали на готовата разработка   и записване на CD.  

Можем да се справим с всички срокове поставени от Вас, но моля недейте и да прекалявате.

Предлагаме индивидуални промоции на студенти поръчали повече от една разработка, както и на студенти решили  втори път да се доверят на нашият екип.

 

 

Курсовият проект е специфичен научен текст, който се възлага най-често на студенти в Техническите университети и такива, които се обучават в точни науки. Той има за цел да разкрие доколко студентите са усвоили материала по даден дисциплина, като получените знания трябва да бъдат приложени на практика в разработването на решение на даден конкретен проблем, написването на доклад за събитие и пр.

В структурно отношение всеки курсов проект съдържа следните елементи:

 • Заглавна страница и съдържание
 • Въведение – в рамките на 1 до 2 страници, се изследва контекста на темата на изследване, посочва се целта на проекта, описват се използваните методи на анализ, описва се обхвата и ограниченията на изследването, възможно е да се направи преглед на използваните източници.
 • Изложението на курсовия проект задължително трябва да включва три елемента:
  • Основен преглед на базови концепции, теории и модели необходими за разбирането на изследваната тема;
  • Представяне на използваните материали и методи за анализ, таблици, графики, фигури;
  • Научен анализ и обобщение на получените резултати от изследването.
 • Заключение – синтезиране на изводи, препоръки и проблеми в рамките на 1-2 страници.
 • Използвана литература – изчерпателно посочване на използваната литература.

Оформлението и техническите параметри варират. Всеки преподавател има различни стандарти за шрифт, големина и полета на текста, за броя страници, за броя на точките в курсовия проект, за номерирането на страниците, за начина на цитиране в текста, за оформлението и номерирането на таблиците, графиките и фигурите и пр.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички Университети имат  програма за плагиатстване и са свързани в единна система, която прихваща предадени  разработки във всеки един ВУЗ, а също така анализира  материала Ви до  каква степен е ползван от интернет.

Трябва да сте наясно, че мина времето когато с готови теми от Интернет, ползвани по няколко пъти може да постигнете някакъв резултат и на случайност да минете между капките .

Просто рискувате да ви СПРАТ студентските права , а да не говорим и за срама и неловкото  положение в което ще попаднете.

Може да изберете два от начините за връзка с Нас.

Първият начин е да се обадите на посочените телефонни номера  подробно да обясните за изискванията и сроковете на вашето задание.

Вторият начин е да попълните  формуляра от кликването Поръчай.

Запитването Ви ще бъде прегледано  и в рамките на  24 часа  ще получите обратна връзка от нас, както на вашата електронна поща, така и по телефон от наш представител.  Ние преглеждаме вашата заявка и осъществяваме  контакт с Вас.

Ако сте съгласни с нашето предложение, извършвате плащане                         / първоначално се заплаща само минимална част от сумата /. Авансовото заплащането може да се извърши на посоченият адрес от секция  Контакти или по банков път.

След като е готова темата може предварително да бъде прегледана ,  като посетите нашият офис в работно време. Тогава се доплаща и останалата част.

Ако нямате възможност да посетите нашият офис, останалата сума се доплаща по банков път , а ние Ви изпращаме  написаната от нас разработка.

Цените се формират от следните фактори:

 • вида на разработката /дипломна работа, курсова работа, реферат, казус, есе или друго /
 • срок на изпълнение
 • обем на разработката /брои страници/
 • теоретичен ли е материала или включва анализи, сравнения, лични разсъждения, изчисления
 • минимум  определен брои източници
 • нужно ли е да се ползва чуждестранна литература
 • минимум  процент плагиатстване
 • предоставили ли сте материал по темата

Разработваме, а не ползваме готови неща от интернет. Това гарантира вашата индивидуалност  и успех .

Гарантираме Вашата анонимността и конфиденциалност.

Не продаваме повторно разработените за Вас теми и не ги публикува в сайтове за готови разработки.

Разработваме теми и английски език за чуждестранни университети . Те се изготвят на изключително високо ниво, като се внимава изключително много за плагиатство.

При разработване  на дипломна  работа БЕЗПЛАТНО  изготвяме резюме, презентация на power point и отговор на въпросите от рецензията.

При разработване  на курсова работа, реферат, казус, есе или доклад  БЕЗПЛАТНО  коригираме при нужда всички поставени забележки от преподавателя до одобряването на разработката.

Предоставяме  БЕЗПЛАТНО два броя разпечатване и подвързване със спирали на готовата разработка   и записване на CD.  

Можем да се справим с всички срокове поставени от Вас, но моля недейте и да прекалявате.

Предлагаме индивидуални промоции на студенти поръчали повече от една разработка, както и на студенти решили  втори път да се доверят на нашият екип.

 

 

Придобиването на образователна и научна степен “доктор” става след успешна защита на дисертационен труд. Той представлява оригинално и авторово изследване по конкретно дефинирана тема в определена научна област. Изследването задължително трябва да съдържа научно-приложни резултати и да има съществен принос за развитието на научната област.

Написването на една дисертация и сложен и продължителен процес. Необходимо условие е задълбочено познаване на изследваната област и обстойно проучване на наличната българска и чуждестранна литература по проблема. Дисертационното изследване обаче не е прост набор от представяне на наличните теории и литература по проблема, но задължително следва да отразява авторовата позиция – критичен преглед на литературата, анализ на проблема, извеждане препоръки, решения – съществен принос за развитието на изследваната проблемната област.

Съгласно българското законодателство са възможни три форми на обучение в докторска степен – редовна, задочна и на самостоятелна подготовка. Придобиването на образователната и научна степен „доктор“ преминава през полагането на задължителни изпити (всеки университет и катедра разработва учебни планове, в които са описани необходимият минимум изпити за съответната научна област) и разработването и защитата на дисертационен труд. Етапите на обучението са описани в приети от факултетите индивидуални учебни планове за всеки докторант.

В структурно отношение дисертационните трудове могат да се разграничават, но по принцип е прието те да включват следните елементи:

 • Увод – систематизирано представяне на основния проблем, неговия обхват, актуалност и значимост за науката; последователно се представят предмета, обекта на анализ, основната цел и съответните задачи на дисертационното изследване; много важен елемент на увода е формулиране на тезата на научното изследване и работните хипотези; задължително е да се посочат и методите на изследване.
 • Изложение – включва преглед и критичен анализ на научната литература по изследвания проблем; разработва методика за анализ на дисертационния проблем; прилага изработената методика за анализ при конкретен казус; извеждат се изводи и обобщения; предлагат се алтернативи на решение на проблема; конструират се нови подходи за анализ на проблема и др.
 • Заключение – кратко представяне на основните изводи от анализ на проблема; предлагане на алтернативи и препоръки за неговото решаване; извеждане на основните приноси на дисертационното изследване.
 • Използвана литература – изчерпателно посочване на използваната литература в текста (различните университети имат специфични изисквания за подредбата и структурирането на цитираната литература в текста).
 • Приложения – при необходимост, в дисертацията може да бъде включен допълнителен доказателствен материал: графики, фигури, таблици в подкрепа на изложените в работата изводи.

Освен дисертационния труд, при неговата защита е необходимо е да се приложи Автореферат на дисертационното изследване. Той притежава строго определена структура и форма, която има за цел да представи накратко основните моменти, идея, изводи и обобщения от дисертационното изследване. Важен елемент е изричното посочване на приносите на автора на дисертацията, неговата значимост и степен на новост, както и изброяване на научните публикации по темата на дисертационното изследване.

Необходимите научни публикации за защита на дисертационния труд по закон за минимум две, но повечето университети са приели собствени правила по отношение на необходимия брой публикации (варират от 2 до 6), място на публикуване и др.

Оформлението и техническите параметри варират за различните Университети, които имат различни утвърдени стандарти за шрифт, големина и полета на текста, за броя страници, за броя на главите в дисертацията, за номерирането на страниците, за начина на цитиране в текста, за оформлението и номерирането на таблиците, графиките и фигурите и пр.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички Университети имат  програма за плагиатстване и са свързани в единна система, която прихваща предадени  разработки във всеки един ВУЗ, а също така анализира  материала Ви до  каква степен е ползван от интернет.

Трябва да сте наясно, че мина времето когато с готови теми от Интернет, ползвани по няколко пъти може да постигнете някакъв резултат и на случайност да минете между капките .

Просто рискувате да ви СПРАТ студентските права , а да не говорим и за срама и неловкото  положение в което ще попаднете.

Може да изберете два от начините за връзка с Нас.

Първия начин е да се обадите на посочените телефонни номера  подробно да обясните за изискванията и сроковете на вашето задание.

Вторият начин е да попълните  формуляра от кликването Поръчай.

Запитването Ви ще бъде прегледано  и в рамките на  24 часа  ще получите обратна връзка от нас, както на вашата електронна поща, така и по телефон от наш представител.  Ние преглеждаме вашата заявка и осъществяваме  контакт с Вас.

Ако сте съгласни с нашето предложение, извършвате плащане                         / първоначално се заплаща само минимална част от сумата /. Авансовото заплащането може да се извърши на посоченият адрес от секция  Контакти или по банков път.

След като е готова темата може предварително да бъде прегледана ,  като посетите нашият офис в работно време. Тогава се доплаща и останалата част.

Ако нямате възможност да посетите нашият офис, останалата сума се доплаща по банков път , а ние Ви изпращаме  написаната от нас разработка.

Цените се формират от следните фактори:

 • вида на разработката /дипломна работа, курсова работа, реферат, казус, есе или друго /
 • срок на изпълнение
 • обем на разработката /брои страници/
 • теоретичен ли е материала или включва анализи, сравнения, лични разсъждения, изчисления
 • минимум  определен брои източници
 • нужно ли е да се ползва чуждестранна литература
 • минимум  процент плагиатстване
 • предоставили ли сте материал по темата

Разработваме, а не ползваме готови неща от интернет. Това гарантира вашата индивидуалност  и успех .

Гарантираме Вашата анонимността и конфиденциалност.

Не продаваме повторно разработените за Вас теми и не ги публикува в сайтове за готови разработки.

Разработваме теми и английски език за чуждестранни университети . Те се изготвят на изключително високо ниво, като се внимава изключително много за плагиатство.

При разработване  на дипломна  работа БЕЗПЛАТНО  изготвяме резюме, презентация на power point и отговор на въпросите от рецензията.

При разработване  на курсова работа, реферат, казус, есе или доклад  БЕЗПЛАТНО  коригираме при нужда всички поставени забележки от преподавателя до одобряването на разработката.

Предоставяме  БЕЗПЛАТНО два броя разпечатване и подвързване със спирали на готовата разработка   и записване на CD.  

Можем да се справим с всички срокове поставени от Вас, но моля недейте и да прекалявате.

Предлагаме индивидуални промоции на студенти поръчали повече от една разработка, както и на студенти решили  втори път да се доверят на нашият екип.