Дипломната работа е самостоятелен аналитичен труд по избрана от дипломанта и одобрена от научен ръководител и/или катедрата тема.

В структурно отношение, дипломната работа включва:

 • Заглавна страница и съдържание. Всеки Университет има собствени изисквания за оформлението на заглавната страница, но тя задължително съдържа информация за: име на университета, лого на университета, факултет, катедра; тема на дипломната работа; име на автора, специалност и факултетен номер; име и титла на научния ръководител; дата; населено място.
 • Уводът е кратко представяне на логическата последователност на писмената работа в рамките на 2-3 страници. Той включва обосноваване на избора на темата; посочване на изследователска теза, обект и предмет на анализ; формулиране на основна цели и задачи актуалност на темата; посочване на използваните подходи и методи на изследване.
 • Изложението на дипломната работа включва:
  • Теоретична част, в която дипломантът въз основа на теорията, свързана с изследвания проблем следва да представи модел за изследване на обекта на дипломната работа.
  • Практическа (емпирична) част, в която въз основа на представения теоретичен модел и събраните емпирични данни, се анализира развитието и състоянието на изследвания проблем.
 • Заключението съдържа обосновани изводи, препоръки и резултати от анализа на изследвания проблем.
 • Използвана литературасписъкът на използваните източници се оформя съобразно българските стандарти, но е възможно всеки Университет да посочи и свои специфични изисквания.
 • Приложенияпри необходимост, в дипломната работа може да бъде включен допълнителен доказателствен материал: графики, фигури, таблици в подкрепа на изложените в дипломната работа изводи.

Оформлението и техническите параметри варират за различните Университети, които имат различни утвърдени стандарти за шрифт, големина и полета на текста, за броя страници, за броя на главите в дипломната работа, за номерирането на страниците, за начина на цитиране в текста, за оформлението и номерирането на таблиците, графиките и фигурите и пр.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички Университети имат  програма за плагиатстване и са свързани в единна система, която прихваща предадени  разработки във всеки един ВУЗ, а също така анализира  материала Ви до  каква степен е ползван от интернет.

Трябва да сте наясно, че мина времето когато с готови теми от Интернет, ползвани по няколко пъти може да постигнете някакъв резултат и на случайност да минете между капките .

Просто рискувате да ви СПРАТ студентските права , а да не говорим и за срама и неловкото  положение в което ще попаднете.

Дипломната работа за завършване на образователно- квалификационна степен бакалавър обикновено е с обем между 40- 60 страници , а за магистър около 70-90 страници.

Може да изберете два от начините за връзка с Нас.

Първият начин е да се обадите на посочените телефонни номера  подробно да обясните за изискванията и сроковете на вашето задание.

Вторият начин е да попълните  формуляра от кликването Поръчай.

Запитването Ви ще бъде прегледано  и в рамките на  24 часа  ще получите обратна връзка от нас, както на вашата електронна поща, така и по телефон от наш представител.  Ние преглеждаме вашата заявка и осъществяваме  контакт с Вас.

Ако сте съгласни с нашето предложение, извършвате плащане                         / първоначално се заплаща само минимална част от сумата /. Авансовото заплащането може да се извърши на посоченият адрес от секция  Контакти или по банков път.

След като е готова темата може предварително да бъде прегледана ,  като посетите нашият офис в работно време. Тогава се доплаща и останалата част.

Ако нямате възможност да посетите нашият офис, останалата сума се доплаща по банков път , а ние Ви изпращаме  написаната от нас разработка.

Цените се формират от следните фактори:

 • вида на разработката /дипломна работа, курсова работа, реферат, казус, есе или друго /
 • срок на изпълнение
 • обем на разработката /брои страници/
 • теоретичен ли е материала или включва анализи, сравнения, лични разсъждения, изчисления
 • минимум  определен брои източници
 • нужно ли е да се ползва чуждестранна литература
 • минимум  процент плагиатстване
 • предоставили ли сте материал по темата

Разработваме, а не ползваме готови неща от интернет. Това гарантира вашата индивидуалност  и успех .

Гарантираме Вашата анонимността и конфиденциалност.

Не продаваме повторно разработените за Вас теми и не ги публикува в сайтове за готови разработки.

Разработваме теми и английски език за чуждестранни университети . Те се изготвят на изключително високо ниво, като се внимава изключително много за плагиатство.

При разработване  на дипломна  работа БЕЗПЛАТНО  изготвя резюме, презентация на power point и отговор на въпросите от рецензията.

При разработване  на курсова работа, реферат, казус, есе или доклад  БЕЗПЛАТНО  коригираме при нужда всички поставени забележки от преподавателя до одобряването на разработката.

Предоставяме  БЕЗПЛАТНО два броя разпечатване и подвързване със спирали на готовата разработка   и записване на CD.  

Можем да се справим с всички срокове поставени от Вас, но моля недейте и да прекалявате.

Предлагаме индивидуални промоции на студенти поръчали повече от една разработка, както и на студенти решили  втори път да се доверят на нашият екип.