Придобиването на образователна и научна степен “доктор” става след успешна защита на дисертационен труд. Той представлява оригинално и авторово изследване по конкретно дефинирана тема в определена научна област. Изследването задължително трябва да съдържа научно-приложни резултати и да има съществен принос за развитието на научната област.

Написването на една дисертация и сложен и продължителен процес. Необходимо условие е задълбочено познаване на изследваната област и обстойно проучване на наличната българска и чуждестранна литература по проблема. Дисертационното изследване обаче не е прост набор от представяне на наличните теории и литература по проблема, но задължително следва да отразява авторовата позиция – критичен преглед на литературата, анализ на проблема, извеждане препоръки, решения – съществен принос за развитието на изследваната проблемната област.

Съгласно българското законодателство са възможни три форми на обучение в докторска степен – редовна, задочна и на самостоятелна подготовка. Придобиването на образователната и научна степен „доктор“ преминава през полагането на задължителни изпити (всеки университет и катедра разработва учебни планове, в които са описани необходимият минимум изпити за съответната научна област) и разработването и защитата на дисертационен труд. Етапите на обучението са описани в приети от факултетите индивидуални учебни планове за всеки докторант.

В структурно отношение дисертационните трудове могат да се разграничават, но по принцип е прието те да включват следните елементи:

 • Увод – систематизирано представяне на основния проблем, неговия обхват, актуалност и значимост за науката; последователно се представят предмета, обекта на анализ, основната цел и съответните задачи на дисертационното изследване; много важен елемент на увода е формулиране на тезата на научното изследване и работните хипотези; задължително е да се посочат и методите на изследване.
 • Изложение – включва преглед и критичен анализ на научната литература по изследвания проблем; разработва методика за анализ на дисертационния проблем; прилага изработената методика за анализ при конкретен казус; извеждат се изводи и обобщения; предлагат се алтернативи на решение на проблема; конструират се нови подходи за анализ на проблема и др.
 • Заключение – кратко представяне на основните изводи от анализ на проблема; предлагане на алтернативи и препоръки за неговото решаване; извеждане на основните приноси на дисертационното изследване.
 • Използвана литература – изчерпателно посочване на използваната литература в текста (различните университети имат специфични изисквания за подредбата и структурирането на цитираната литература в текста).
 • Приложения – при необходимост, в дисертацията може да бъде включен допълнителен доказателствен материал: графики, фигури, таблици в подкрепа на изложените в работата изводи.

Освен дисертационния труд, при неговата защита е необходимо е да се приложи Автореферат на дисертационното изследване. Той притежава строго определена структура и форма, която има за цел да представи накратко основните моменти, идея, изводи и обобщения от дисертационното изследване. Важен елемент е изричното посочване на приносите на автора на дисертацията, неговата значимост и степен на новост, както и изброяване на научните публикации по темата на дисертационното изследване.

Необходимите научни публикации за защита на дисертационния труд по закон за минимум две, но повечето университети са приели собствени правила по отношение на необходимия брой публикации (варират от 2 до 6), място на публикуване и др.

Оформлението и техническите параметри варират за различните Университети, които имат различни утвърдени стандарти за шрифт, големина и полета на текста, за броя страници, за броя на главите в дисертацията, за номерирането на страниците, за начина на цитиране в текста, за оформлението и номерирането на таблиците, графиките и фигурите и пр.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички Университети имат  програма за плагиатстване и са свързани в единна система, която прихваща предадени  разработки във всеки един ВУЗ, а също така анализира  материала Ви до  каква степен е ползван от интернет.

Трябва да сте наясно, че мина времето когато с готови теми от Интернет, ползвани по няколко пъти може да постигнете някакъв резултат и на случайност да минете между капките .

Просто рискувате да ви СПРАТ студентските права , а да не говорим и за срама и неловкото  положение в което ще попаднете.

Може да изберете два от начините за връзка с Нас.

Първия начин е да се обадите на посочените телефонни номера  подробно да обясните за изискванията и сроковете на вашето задание.

Вторият начин е да попълните  формуляра от кликването Поръчай.

Запитването Ви ще бъде прегледано  и в рамките на  24 часа  ще получите обратна връзка от нас, както на вашата електронна поща, така и по телефон от наш представител.  Ние преглеждаме вашата заявка и осъществяваме  контакт с Вас.

Ако сте съгласни с нашето предложение, извършвате плащане                         / първоначално се заплаща само минимална част от сумата /. Авансовото заплащането може да се извърши на посоченият адрес от секция  Контакти или по банков път.

След като е готова темата може предварително да бъде прегледана ,  като посетите нашият офис в работно време. Тогава се доплаща и останалата част.

Ако нямате възможност да посетите нашият офис, останалата сума се доплаща по банков път , а ние Ви изпращаме  написаната от нас разработка.

Цените се формират от следните фактори:

 • вида на разработката /дипломна работа, курсова работа, реферат, казус, есе или друго /
 • срок на изпълнение
 • обем на разработката /брои страници/
 • теоретичен ли е материала или включва анализи, сравнения, лични разсъждения, изчисления
 • минимум  определен брои източници
 • нужно ли е да се ползва чуждестранна литература
 • минимум  процент плагиатстване
 • предоставили ли сте материал по темата

Разработваме, а не ползваме готови неща от интернет. Това гарантира вашата индивидуалност  и успех .

Гарантираме Вашата анонимността и конфиденциалност.

Не продаваме повторно разработените за Вас теми и не ги публикува в сайтове за готови разработки.

Разработваме теми и английски език за чуждестранни университети . Те се изготвят на изключително високо ниво, като се внимава изключително много за плагиатство.

При разработване  на дипломна  работа БЕЗПЛАТНО  изготвяме резюме, презентация на power point и отговор на въпросите от рецензията.

При разработване  на курсова работа, реферат, казус, есе или доклад  БЕЗПЛАТНО  коригираме при нужда всички поставени забележки от преподавателя до одобряването на разработката.

Предоставяме  БЕЗПЛАТНО два броя разпечатване и подвързване със спирали на готовата разработка   и записване на CD.  

Можем да се справим с всички срокове поставени от Вас, но моля недейте и да прекалявате.

Предлагаме индивидуални промоции на студенти поръчали повече от една разработка, както и на студенти решили  втори път да се доверят на нашият екип.