Докладът представлява писмено авторово изследване, което цели да изложи и анализира конкретен проблем. Написването на доклада изисква предварително да се познава добре научната литература за изследвания проблем, авторова интерпретация и осмисляне на проблема, логично представяне на доказателства за авторовата теза. Поради това, преди да пристъпите към написване на доклада е необходимо да се направи обстоен преглед и на наличната научна литература по проблема и да селектирате релевантните за изследването източници. При самото написване на текста е задължително последователно да се представят основните дефиниции и термини, да се аргументира и докаже тезата, чрез използването на теоретични и емпирични данни.

В структурно отношение, докладът съдържа:

– Заглавна страници и съдържание.

-Увод – кратко представяне (обикновено 1 страница) на мотивиран избор на тема и нейната актуалност; формулира се основната теза и хипотези на изследването; посочват се допълнителни уточнения и/или ограничения при провеждането на изследването.

– Изложение – последователно представяне на доказателствата, резултатите и авторови съждения върху направения анализ на поставения проблем. За по-голяма ясното, изложението следва да бъде вътрешно структурирано в раздели, точки, подзаглавия и пр.

– Заключение – систематизиране на основните обобщения и направените изводи в изложението.

– Използвана литература – коректно посочване на използваните в доклада източници.

Представяне и оценка на доклада:

Писменият текст на доклада следва да бъде представен устно пред аудитория (студенти и преподавател), като се препоръчва да бъде представено негово резюме. Възможно е някои преподаватели да искат докладът на бъде прочетен изцяло. Оценяването е комплексно, като включва редица предварително посочени критерии и индикатори по отношение на постигане на основната цел и задача на доклада, стил и креативност; структура, спазване на оформлението и техническите параметри, и др.

Оформлението и техническите параметри варират. Всеки преподавател има различни утвърдени стандарти за шрифт, големина и полета на текста, за броя страници, за броя на главите в доклада, за номерирането на страниците, за начина на цитиране в текста, за оформлението и номерирането на таблиците, графиките и фигурите и пр.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички Университети имат  програма за плагиатстване и са свързани в единна система, която прихваща предадени  разработки във всеки един ВУЗ, а също така анализира  материала Ви до  каква степен е ползван от интернет.

Трябва да сте наясно, че мина времето когато с готови теми от Интернет, ползвани по няколко пъти може да постигнете някакъв резултат и на случайност да минете между капките .

Просто рискувате да ви СПРАТ студентските права , а да не говорим и за срама и неловкото  положение в което ще попаднете.

Може да изберете два от начините за връзка с Нас.

Първият начин е да се обадите на посочените телефонни номера  подробно да обясните за изискванията и сроковете на вашето задание.

Вторият начин е да попълните  формуляра от кликването Поръчай.

Запитването Ви ще бъде прегледано  и в рамките на  24 часа  ще получите обратна връзка от нас, както на вашата електронна поща, така и по телефон от наш представител.  Ние преглеждаме вашата заявка и осъществяваме  контакт с Вас.

Ако сте съгласни с нашето предложение, извършвате плащане                         / първоначално се заплаща само минимална част от сумата /. Авансовото заплащането може да се извърши на посоченият адрес от секция  Контакти или по банков път.

След като е готова темата може предварително да бъде прегледана ,  като посетите нашият офис в работно време. Тогава се доплаща и останалата част.

Ако нямате възможност да посетите нашият офис, останалата сума се доплаща по банков път , а ние Ви изпращаме  написаната от нас разработка.

Цените се формират от следните фактори:

  • вида на разработката /дипломна работа, курсова работа, реферат, казус, есе или друго /
  • срок на изпълнение
  • обем на разработката /брои страници/
  • теоретичен ли е материала или включва анализи, сравнения, лични разсъждения, изчисления
  • минимум  определен брои източници
  • нужно ли е да се ползва чуждестранна литература
  • минимум  процент плагиатстване
  • предоставили ли сте материал по темата

Разработваме, а не ползваме готови неща от интернет. Това гарантира вашата индивидуалност  и успех .

Гарантираме Вашата анонимността и конфиденциалност.

Не продаваме повторно разработените за Вас теми и не ги публикува в сайтове за готови разработки.

Разработваме теми и английски език за чуждестранни университети . Те се изготвят на изключително високо ниво, като се внимава изключително много за плагиатство.

При разработване  на дипломна  работа БЕЗПЛАТНО  изготвяме резюме, презентация на power point и отговор на въпросите от рецензията.

При разработване  на курсова работа, реферат, казус, есе или доклад  БЕЗПЛАТНО  коригираме при нужда всички поставени забележки от преподавателя до одобряването на разработката.

Предоставяме  БЕЗПЛАТНО два броя разпечатване и подвързване със спирали на готовата разработка   и записване на CD.  

Можем да се справим с всички срокове поставени от Вас, но моля недейте и да прекалявате.

Предлагаме индивидуални промоции на студенти поръчали повече от една разработка, както и на студенти решили  втори път да се доверят на нашият екип.