Колкото и да смятаме, че писането на курсова работа не е толкова сложна задача, когато ни се наложи да се изправим пред нея и на практика да я осъществим, всеки един от нас осъзнава, че има редица правила, които следва да се спазват, ако искаме да произведем качествен продукт. Не всеки може да се справи добре със задачата, но ако спазвате няколко основни правила при писането на курсовата работа е много по-вероятно да успеете да получите добра оценка за нея.

Първото и може би едно от най-важните условия, за да може да напишете добра курсова работа е информационното осигуряване – т.е. да намерите възможно най-подробна информация за темата, върху която пишете, за да може от цялата информационна база да изберете най-подходящата и релевантна за конкретната курсова работа.

Второ, след като сте набрали цялата ви необходима информация, преценете каква част от нея ще включите в текста съобразно разработеното съдържание на курсовата работа.

Трето, писането на курсовата работа не означава буквално копиране и пренасяне на параграфи от литературните източници по темата. Опитайте се да пресъздадете с ваши думи основния смисъл на литературните източници, при необходимост цитирайте някое определение или дефиниция, като не забравяйте да посочите използвания от вас източник под линия или вътре в текста, съобразно указанията на преподавателя.

Четвърто, в структурно отношение е добре вашата курсова работа да включва увод (кратко въведение в темата, която разглеждате); изложение (логически обвързан текст, разделен на няколко отделни подточки, които акцентират върху значими за курсовата работа страни на проблема); заключение (основни изводи направени въз основа на представената информация в изложението) и използвана литература (подробно описание на използваните в текста източници – цитирането се прави съобразно посочените изисквания от вашия преподавател).