Почти всички статии в блогове и  други ви представят какви са основните изисквания за добри презентационни умения на студентите, но много малко може да намерите по темата как преподавателите оценяват вашите презентационни умения, какви са основните елемента, които са поставени на оценка – с други думи, ако знаете как ви оценяват, може да подготвите презентацията съобразно тази оценка и да получите по-висока крайна оценка.

Първо, оценява се съдържанието на презентацията – какво сте включили съобразно темата на доклада ви, както и как информацията е структурирана – дали има логическа последователност (въвеждане в темата, изложение на основните доводи и прочие и обобщение, заключение на представяната тема).

Второ, оценява се самото оформление на презентацията – успешно акцентиране върху важните моменти от презентацията, без изписването на излишен текст (необходимо е да се посочи само основните пунктове). Освен това при форматирането на презентацията е добре да обърнете внимание на използвания шрифт, големина, цвят, за да може текстът да се отличава на фона на презентацията и да бъде лесно четим.

Трето, много важен момент на всяка презентация е да има илюстративни инструменти – снимки, графики, схеми, таблици, карти и други. Те целят да привличат вниманието на аудиторията, да акцентират върху специфични моменти от презентацията. Бъдете внимателни в подбора на тези инструменти, защото те не трябва да бъдат нещо, което не се вписва с цялостната концепция на презентацията ви, а трябва да я допълват и обогатяват.

Последно, но не по важност е как точно представяте презентацията ви пред аудиторията. Запомнете, ако четете от лист хартия или от самата презентация, без да осъществявате контакт с аудиторията като гледате към тях или дори без да се опитате да ги включите под някаква форма във вашата презентация, това най-вероятно ще намали драстично оценката за вашето представяне. Поради тази причина, основно правило на презентацията е НЕ ЧЕТЕТЕ!