Написването на една дипломна работа е сложен и дълъг процес, неизменна част от който е спазването на поставените изисквания за техническо оформление на текста. Всъщност, ако направите преглед на различните изисквания в различните университети, департаменти и катедри, ще установите, че макар и да има някакви сходства, много често поставените изисквания се различават. Вариациите са много, дори на моменти, в един и същи университет, в различни катедри или департаменти се наблюдават различия.

Ако трябва да обобщим, зададените изисквания при повечето университети за написването на една дипломна работа имат следния характер. Първо, броят на страниците варира от 60 до 80, което обаче не изключва възможността някои катедри са имат разработени собствени правила в тази връзка и да бъде поискано обема на вашата дипломна работа да е друг – например 50 или 90 страници. Второ, много се спори относно използването на шрифта и неговата големина. При преглед на повечето достъпни в интернет изисквания на редица университети, най-често зададените стойности са Times New Roman 12, но това отново не изключва възможността вашият преподавател, катедра или университет да поиска от вас да използвате Arial, или пък големината да бъде  13 или 14. Трето, много специално внимание се отделя на цитирането на използваните източници. Първото разграничение в тази насока е дали цитирането следва да е под линия или да бъде вътре в текста. Освен това всички университети поставят специални указания по отношение на начина на подреждането на използваната литература в края на текста – вариацията е от азбучно подреждане, до групиране на източниците според техния вид – книги, статии, интернет източници и др.

Следователно, когато започвате да пишете вашата дипломна работа, първата стъпка, която задължително трябва да направите, е да се запознаете подробно с поставените изисквания от страна на университета, катедрата и вашия научен ръководител. Отклоняването ви и/или неизпълнението на поставените изисквания ще доведе до необходимостта да преработвате текста си, може да намали вашата оценка, и/или дори може да доведе до недопускане на текста ви до защита.