Все повече университети въвеждат като възможен вариант за кандидатстване написването на академично есе на определено зададена тема. Тук няма да се спирам на поставените изисквания при написването на есето, защото те варират в зависимост от университета, в зависимост от професионалното направление или специалност, за която се кандидатства с даденото есе. Ще се опитам да ви представя, кои са основните елементи, които ще се оценяват при всяко едно есе за кандидатстване в университет. Първо, от много съществено значение е как е структурирано самото есе – независимо, че по своя характер то представлява свободна форма за изразяване на лична позиция, то задължително следва да бъде структурирано в три задължителни елемента: увод (кратко въвеждане в темата на есето, като се посочва основната авторова теза); изложение (аргументирано, ясно и логически построено изложение на личната позиция на автора, подкрепена с достатъчно достоверна и проверена информация и доказателства в подкрепа на поставената в увода теза); заключение (кратко обобщение на авторовата позиция, изводи и препоръки).

Освен структурата на есето, оценява се също така и стила на изложението – да е използван литературен език; да се вижда, че авторът познава и използва където е необходимо съответните термини (ако например есето е политологично – да се използва политическа терминология; ако е социологично – да е видно, че познава термините на социологията и пр.); авторовата позиция да е подкрепена и защитена с набор от научни източници (не може да докажете вашата теза, ако не посочите други източници в подкрепа на тезата ви – фрази от рода на това е така, защото аз казвам са недопустими); изисква се лична позиция, а не плагиатство на чужди текстове и мисли; бъдете много внимателни да не допускате правописни и граматически грешки.

Не на последно място, оценява се специфично авторовата позиция по разглеждания въпрос – нейната актуалност, състоятелност, доказуемост, логична обосновка, яснота и пр.