Макар и да не се случва много често, някои преподаватели изискват от своите студенти да реферират специални научни текстове най-често от английски език. В подобна ситуация, всеки студент се изкушава просто да преведе части от предоставения им за рефериране текст, като по този начин смята, че тяхната работа ще бъде лесна, бързо приключена и успешна. За съжаление, не това се цели с поставянето на подобна задача от преподавателите. Първо, когато имате за задача да реферирате текст на чужд език, е необходимо да го прочетете внимателно изцяло няколко пъти (ако имате непознати думи и термини е желателно да си ги преведете на български език и да си ги изясните). Това е необходимо, за да може да вникнете в същността на представения ви за рефериране текст, да разберете основната му цел, задачи и прочие.

Второ, едва след като имате цялостна представа за текста, вие може да пристъпите към неговото рефериране. Отново повтарям не превеждайте буквално част от текста и по този начин да смятате работата ви за завършена. Преценете, кои части от предоставения ви за рефериране текст са от значение за анализа, за неговата цялостност и логичност при представянето му на български език – след това конструирайте реферативния текст на български език съобразно тази логика, като включите задължителните елементи според вас в последователността избрана от вас – тази последователност може да се различава от тази представена в оригиналния текст. Пресъздайте смисъла на оригиналния текст, а не превеждайте буквално на български език. В допълнение, много преподаватели може да са поставили и като важно условие не само пресъздаването на смисъла на текста, но заедно с това и посочват възможност на студентите за оценят, анализират и дори критикуват някои позиции в реферирания от тях текст.