Независимо от вида на казуса, за успешното му решаване е необходимо да бъдат предприети няколко последователни стъпки. Първата стъпка следва да бъде в осигуряване на достатъчна и адекватна информация относно разглеждания проблем или въпрос в казуса. За тази цел обаче е необходимо преди това да се запознаете подробно с условията на казуса, с текста на казуса, както и със зададените въпроси след казуса, ако има такива. Защо е необходимо това? Отговорът на този въпрос е много лесен – защото няма да знаете какво да търсите, ако не знаете какъв е основния проблем поставен с казуса. Едва след това вие може да се насочите към намирането на най-релевантната за темата информация – глави от учебници по дисциплината, книги, монографии и статии по темата, източници от интернет (но само ако са надлежно проверени и могат да бъдат използвани като достоверни източници).

Втората стъпка при решаването на всеки казус е самото написване. Вариантите условно са два. Първият е при казус, при който имате посочени няколко въпроса – при него последователно се опитайте да намерите отговор на всеки отделен въпрос, като самия отговор е добре да бъде обвързан с определена теоретична постановка по съответната дисциплина – т.е. практичния отговор, които давате следва да бъде подкрепен с доказателства от теорията. Вторият е при казус, който няма конкретно зададени въпроси, а изисква едно цяло изложение – тук е добре преди да започнете да пишете да формулирате няколко основни опорни пункта, които следва да бъдат последователно обсъдени в текста при решението на казуса.

Трето, направете проверка на целия текст, написан от вас, като се опитвайте да проверите за граматични и правописни грешки, следете за логичността и последователността на изложението и/или отговорите на въпросите, задължително оценете дали сте успели да обвържете теория и практика – с други думи дали отговорът на проблема е съобразен с теоретичните постановки по проблема.